przewozy berlin airport

Regulamin

Regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odpraw oraz przewozu osób i rzeczy
przedsiębiorstwa F.H.U. ELDORADO Krzysztof Piergies, z siedzibą w Bolesławcu.

Przewozy BUS Wrocław Berlin BUSY lotnisko Tegel TXL, Schonefeld SXF, ZOB

Spis treści

 1. Podstawa prawna
 2. Definicje
 3. Zawarcie umowy przewozu i bilet
 4. Ograniczenia przewozu
 5. Rezerwacja
 6. Zmiana i odstąpienie od umowy
 7. Bagaż
 8. Obowiązki pasażera
 9. Przewozy regularne
 10. Przewozy okazjonalne – VIP Europa
 11. Zasady odpowiedzialności
 12. Polityka Prywatności
 13. Postanowienia końcowe

§ 1
Podstawa prawna

 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575 z późn.zm. ).
 2. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz zarobkowego przewozu osób i bagażu, wykonywanego przez przewoźnika.
 3. Regulamin stosuje się do zarobkowego przewozu osób i bagażu w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym, w zakresie obejmującym przewóz regularny oraz przewóz okazjonalny.
 4. Uregulowania przyjęte w niniejszym Regulaminie stosuje się w ścisłym powiązaniu z przepisami ustawy Prawo przewozowe oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 i nr 273, poz. 2703) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 2
Definicje

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 • przewóz regularny - publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe;
 • przewóz regularny specjalny - niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób;
 • przewóz okazjonalny - przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego ani przewozu regularnego specjalnego;
 • pojazd - autobus lub inny pojazd samochodowy, którym wykonywany jest przewóz,
 • bagaż - wyodrębniona rzecz (lub zbiór rzeczy) stanowiąca własność prywatną towarzyszącą Pasażerowi (lub załodze pojazdu) w trakcie przewozu, zarówno ujawniona jak i nieujawniona;
 • bilet - dokument upoważniający do przewozu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;
 • VIP Europa - przedsiębiorstwo Krzysztofa Piergies pod nazwą F.H.U. ELDORADO z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Kraszewskiego 44,
 • firmy partnerskie - krajowi i zagraniczni przewoźnicy, którym VIP Europa zgodnie z art. 5 prawa przewozowego powierzył wykonywanie przewozu, obsługujący jazdy na trasie, wymienieni w rozkładzie jazdy oraz na tablicach umieszczonych w pojazdach;
 • cennik – cena za wykonanie usługi przewozowej jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby.
 • pasażer - osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu;
 • Przewoźnik - VIP Europa, wykonująca przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób lub w imieniu, której przewozów dokonują firmy partnerskie;
 • przewóz - usługa transportu dokonywana w ramach krajowych i międzynarodowych przewozów regularnych i okazjonalnych, realizowanych przez przewoźnika;
 • rozkład jazdy - informacje o trasach linii, miejscach i terminach odjazdów i przyjazdów oraz inne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług przewozowych, wydawane przez VIP Europa ze wskazaniem okresu ich obowiązywania; rozkład jazdy nie stanowi oferty handlowej;
 • umowa o przewóz - umowa zawarta między przewoźnikiem a pasażerem, poprzez kupno biletu od Przewoźnika bądź biura podróży, które jest przedstawicielem przedsiębiorstwa, na podstawie, której przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem, na podstawie cennika, dokonać przewozu pasażera zgodnie z rozkładem jazdy i Regulaminem.

§ 3
Zawarcie umowy przewozu i bilet

 1. Przewozy drogowe wykonywane są przez Przewoźnika samodzielnie lub przy udziale firm partnerskich.
 2. Zawarcie umowy przewozu wymaga nabycia przez pasażera, przed rozpoczęciem przewozu, odpowiedniego biletu na przejazd.
 3. Kupno biletu oznacza przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu przewozu oraz zawarcie umowy na przewóz, której stronami są pasażer oraz Przewoźnik zgodnie z danymi umieszczonymi na bilecie.
 4. Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych zawartych na bilecie
 5. O ile nie ogłoszono inaczej, cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. Cena biletu może być uiszczona w Euro wg kursu ustalanego przez Przewoźnika.
 6. Bilet zawierający:
  • nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
  • numer i datę wystawienia biletu,
  • kwotę należności wraz z podatkiem,
  • kwotę podatku,
  stanowi fakturę zgodnie z §20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 7. Bilet jest dokumentem imiennym, wystawionym na wskazanego w nim pasażera, stąd nie można go odstępować innym osobom bez dokonania w druku biletu zmiany jego właściciela. Zmiany takiej może dokonać Przewoźnik, przed rozpoczęciem podróży.
 8. Wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem sprzedawcy biletu. Wszelkie zmiany w bilecie niepotwierdzone przez jednostkę do tego upoważnioną mogą spowodować utratę ważności biletu.
 9. Nie wystawia się duplikatów biletów - dotyczy to przypadków zniszczenia biletu w stopniu, uniemożliwiającym jego identyfikację (zalanie, zgniecenie, itp.), a także zagubienia, kradzieży itp.
 10. Nie dokonuje się zwrotu należności za bilety zniszczone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację biletu oraz za bilety zgubione lub skradzione.
 11. Nie dokonuje się zwrotu opłat pobranych za bilet w przypadku jego niewykorzystania.
 12. Bilet promocyjny FIRST MINUTE - nie podlega zmianie terminu wyjazdu i obowiązuje tylko z wyznaczonych przez Przewoźnika przystanków.
 13. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy pojazd, w którym znajduje się pasażer ruszy z miejsca odjazdu.
 14. Umowa przewozu, do której zawarcia dochodzi z naruszeniem przez podróżnego warunków, o których mowa w

  § 3 ust.2 - tj. przez samo zajęcie miejsca w autobusie bez uiszczenia odpowiedniej opłaty za przejazd - stanie się wiążąca, jeżeli pasażer uiści należność przewozową, powiększoną o opłatę dodatkową za przejazd bez ważnego biletu.

§ 4
Ograniczenia przewozu

 1. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli:
  • zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom,
  • Pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych,
  • ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
  • Przewoźnik nie dysponuje dodatkowym fotelikiem ochronnym, a jego zastosowanie jest obowiązkowe z uwagi na wiek lub wzrost pasażera zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 2007 r. prawo o ruchu drogowym,
  • w innych przypadkach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 2. Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu Pasażera, który:
  • nie przestrzega warunków określonych w umowie przewozu lub w regulaminie;
  • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
  • znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
  • nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
  • przewozi rzeczy, których przewóz jest zabroniony w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie lub innych przepisach krajowych i międzynarodowych,
  • przewozi rzeczy, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu z granicy.
 3. Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu pasażera, który nie posiada ważnego wymaganego biletu, dokumentu wymaganego do przekroczenia granicy oraz innego koniecznego dokumentu upoważniającego do przewozu.
 4. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu pasażera, co, do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, iż wszedł w jego posiadanie w sposób sprzeczny z prawem.
 5. W przypadku niemożności kontynuowania przewozu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki zmierzające do zapewnienia zastępczego środka transportu.
 6. Przewoźnik nie ubezpiecza Pasażera na czas jego podróży. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Wszelkie zdarzenia, powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza pojazdem, nie są objęte ubezpieczeniem Przewoźnika.

§ 5
Rezerwacja

 1. Pasażer może dokonać rezerwacji przejazdu najpóźniej na:
  • 48 godzin przed planowaną datą przejazdu za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika,
  • 24 godziny przed planowaną datą przejazdu telefonicznie (695) 20 00 20.
 2. Zapłaty za przejazd dokonuje się w formie:
  • za pośrednictwem banku internetowego,
  • zapłaty za pośrednictwem banku, poczty lub firmy kurierskiej,
  • gotówkowej lub bezgotówkowej w biurze Przewoźnika,
  • gotówkowej u kierowcy.
 3. Przewoźnik potwierdza rezerwację poprzez przesłanie wiadomości e-mailem, bądź za pośrednictwem sms, po potwierdzeniu zapłaty za przewóz. W przypadku zapłaty za pośrednictwem banku, poczty lub firmy kurierskiej rezerwacja potwierdzana zostaje po stwierdzeniu wpływu środków na rachunku bankowym Przewoźnika.
 4. Jeśli rezerwacja dotyczy osoby wymagającej przewozu w foteliku ochronnym, należy o tym fakcie poinformować Przewoźnika z momencie rezerwacji.
 5. Przewoźnik zastrzega, iż niepotwierdzona przez niego rezerwacja nie stwarza po stronie Pasażera roszczenia o zawarcie umowy przewozu. Przewoźnik nie gwarantuje, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w na jego stronach internetowych inne oferty. Taka gwarancja nie będzie też miała zastosowania do przeszłości.
 6. Rezerwacje telefoniczne nie podlegają reklamacji.

§ 6
Zmiana i odstąpienie od umowy

 1. Pasażer może odstąpić od umowy w każdym czasie, z zastrzeżeniem ustępu 2.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy:
  • w terminie do 30 dni przed  rozpoczęciem przewozu Przewoźnik zwraca Pasażerowi uiszczoną opłatę za przejazd pomniejszoną o odstępne w wysokości 30%  ceny za usługę przewozową.
  • w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem przewozu - 50 %  ceny za usługę przewozową
  •  w terminie krótszym niż 7 dni - 70%
  • w terminie krótszym niż 3 dni przed wyjazdem lub nie zgłoszenie się na odjazd Przewoźnik nie zwraca Pasażerowi uiszczonej opłaty za przejazd obciążając Pasażera odstępnym w wysokości 100 % powyższej opłaty.
 3. Pasażer może dokonać zmiany umowy w zakresie:
  • terminu odjazdu,
  • miejsca przeznaczenia,
  • danych osobowych Pasażera.
 4. Zmianę umowy określoną w ust. 3 traktuje się jako odstąpienie od dotychczasowej umowy i zawarcie nowej; § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadku, gdy w miejsce dotychczasowego pasażera ma zostać przewieziona osoba wymagająca przewozu w foteliku ochronnym, zmiany takiej można dokonać najpóźniej na 48 godzin przed planowaną datą odjazdu.
 6. Możliwość dokonywania zmian w rezerwacji może zostać dodatkowo ograniczona przez warunki oferty, w której zakupiono bilet.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewoźnik może zmniejszyć wysokość odstępnego określonego w ust. 2.

§ 7
Bagaż

 1. Nie ma ograniczeń co do zabieranego bagażu, pod warunkiem, że nie są to przedmioty określone w § 7 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 2. Pasażer może zabrać do samochodu bagaż podręczny, o ile nie utrudnia on podróży innym osobom.
 3. Z przewozu wyłączone są:
  • przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym pasażerom bądź Przewoźnikowi oraz narażać pasażerów na niedogodności,
  • przedmioty, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów,
  • zwierzęta,
  • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich.
 4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu określonego w ust. 2,3, jak również bagażu o nietypowych wymiarach, właściwościach lub masie.
 5. W razie uzasadnionego podejrzenia przewoźnik może sprawdzić czy zawartość bagażu nie narusza § 7 ust. 2 i 3 regulaminu.
 6. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera niezwłocznie po dotarciu do przystanku docelowego.

§ 8
Obowiązki pasażera

 1. .
  1. Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymagań, przedstawić ważne dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży.
  2. Kierowca wykonujący Przewóz ma prawo kontroli dokumentów uprawniających do przewozu, a także kontroli bagażu w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż jego zawartość jest niezgodna z niniejszym regulaminem. Kontroli bagażu dokonuje się w obecności pasażera.
  3. Pasażer, który odmówi okazania dokumentów wskazanych w § 8 ust. 2 lub uniemożliwi dokonania kontroli bagażu, traci możliwość odbycia podróży. W tym przypadku zwrot opłaty uiszczonej za przejazd nie przysługuje.
  4. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet na przejazd.
  5. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za posiadanie ważnych dokumentów upoważniających do podróży oraz przekroczenia granicy, o których mowa w niniejszym regulaminie.
  6. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy linii nie stanowią inaczej:
  7. dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej;
  8. osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać wystawione przez rodziców lub opiekunów na rzecz przewoźnika upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej.
   W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.
  9. Pasażer posiadający rezerwację obowiązany jest do stawienia się w miejscu odjazdu, a w przypadku przewozów okazjonalnych w miejscu uzgodnionym z Przewoźnikiem - na co najmniej 15 min. przed planowanym odjazdem. Nie stawienie się pasażera w miejscu odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu. Pasażer, który spóźnił się na zarezerwowany przejazd, może skorzystać z kolejnego przejazdu wykonywanego przez Przewoźnika na tej trasie, jeśli w pojeździe jest wolne miejsce.
  10. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe pasażer ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.
  11. W czasie jazdy pasażer powinien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z pojazdu będącego w ruchu.
  12. Pasażerowi nie wolno zachowywać się w pojeździe w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.
  13. W pojazdach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających. Personel może zakazać używania w pojeździe telefonów komórkowych i innych rzeczy, które przeszkadzają w realizowaniu umowy przewozu.

   

§ 9
Przewozy regularne

 1. Pasażer dokonuje rezerwacji na przejazd wskazany w rozkładzie jazdy ogłoszonym przez F.H.U. ELDORADO na stronie internetowej www.vip-europa.pl
 2. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokonanie podczas rezerwacji wyboru przejazdu o danej godzinie i na danej trasie.
 3. Przystanki, trasy przejazdów oraz godziny odjazdów, podaje się do wiadomości publicznej w rozkładzie jazdy.
 4. Pasażerowie mogą wsiadać i wysiadać z pojazdów tylko w bezpiecznym miejscu wyraźnie wskazanym przez Przewoźnika w sytuacjach uniemożliwiających skorzystanie z przystanku autobusowego.

§ 10
Przewozy okazjonalne – VIP Europa

 1. Przy dokonywaniu rezerwacji na przewóz okazjonalny pasażer, zobowiązany jest podać następujące dane:
  • imię i nazwisko oraz numer telefonu pasażera, adres zamieszkania oraz NIP.
  • datę i trasę przewozu,
  • w przypadku przewozów na lotnisko: miejsce i proponowaną godzinę odbioru oraz lotnisko, numer lotu i godzinę odlotu zgodnie z rozkładem lotów linii lotniczych,
  • w przypadku przewozów z lotniska: lotnisko, numer lotu i godzinę przylotu zgodnie z rozkładem lotu linii lotniczych oraz miejsce docelowe przewozu,
  • inne informacje, które w konkretnej sytuacji strony uznają za istotne.
 2. Ustalenie numeru lotu, godziny przylotu i odlotu i innych danych należy do pasażera. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu podania przez pasażera błędnych danych.
 3. Jeżeli miejscem odbioru pasażera jest lotnisko, kierowca będzie oczekiwał na pasażera w samochodzie na wskazanym parkingu.
 4. Pasażer zobowiązany jest poinformować Przewoźnika o wszelkich opóźnieniach lub jakichkolwiek problemach i przewidywanych zmianach, albo trudnościach ze znalezieniem pojazdu. W tym celu powinien skontaktować się z przewoźnikiem pod numerem telefonu: +48 695 20 00 20.
 5. Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną (email) ze strony Pasażera  w najszybszym momencie, gdy było to możliwe.
 6. W przypadku opóźnienia pasażera wynikającego z przyczyn leżących po stronie innego przewoźnika w szczególności linii lotniczych, Przewoźnik może odjechać z miejsca odjazdu nie wcześniej niż po 40 minutach od planowanego czasu przylotu.
 7. Oczekiwany czas Pasażera na opuszczenie lotniska nie może przekraczać 30 minut od momentu planowanego przylotu.
 8. W szczególnych przypadkach na wniosek pasażera Przewoźnik może wydłużyć czas oczekiwania na opuszczenie lotniska, pod warunkiem uiszczenia przez pasażera dodatkowej opłatą 80 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

§ 11
Zasady odpowiedzialności

 1. Z wyłączeniem okoliczności wskazanych w niniejszym Regulaminie, Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką Pasażer poniósł na skutek wcześniejszego odjazdu pojazdu.
 2.  Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z powodu siły wyższej (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.).

 3. Przewoźnik odpowiada za bagaż pasażera, jeżeli pasażer umieści go, bez możliwości sprawowania nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez Przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.

 4. Za bagaż, który pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w § 11  ust. 4, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie bagażu powstały z przyczyn występujących po stronie pasażera, niewywołanych winą Przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek działania siły wyższej.
 6. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wyłącznie wówczas, gdy pasażer poinformował o właściwościach bagażu przy zawarciu umowy, chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
 7. Powstanie szkody, na którą Pasażer został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone bądź kierowcy, bądź Przewoźnikowi telefonicznie lub drogą elektroniczną (email)  w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od wystąpienia lub ujawnienia się szkody.
 8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.
 9. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu, albo innych urządzeń przewoźnika i obowiązany jest naprawić wyrządzoną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.

§ 12
Polityka Prywatności

                             

  Szanowny Kliencie,

ze względu na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych, ale także dlatego, że Twoja prywatność jest dla nas niezwykle ważna, chcemy przekazać Ci informację, w jaki sposób vip-europa.pl  przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Tobie przysługują. Jeżeli nie znajdziesz tam tego, czego szukasz, zawsze możesz się z nami skontaktować – jesteśmy do dyspozycji – dane kontaktowe osoby, która odpowie na Twoje pytania, są poniżej.

 

Administrator, czyli podmiot decydujący o przetwarzaniu danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest FHU ELDORADO Krzysztof Piergies ul. Kraszewskiego 44, 59-700 Bolesławiec .

Administrator w dalszej części dokumentu nazywany jest vip-europa.pl

Kontakt do administratora danych

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez vip-europa.pl, możesz skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące dane kontaktowe:

Email: biuro@vip-europa.pl

Ul. Kraszewskiego 44, 59-700 Bolesławiec

 

Źródło Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy otrzymać od Ciebie, podczas zakupu biletu online, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail .

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe vip-europa.pl przetwarza w następujących celach:

 1. a) zakupu biletów na stronie internetowej www.vip-europa.pl oraz realizacji usługi przewozu wynikającej z zakupionych biletów,

 2. b) obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych;

 3. c) analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez vip-europa.pl

 4. d) prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych;

 5. f) w celach marketingowych;

                g) archiwalnych;

 1. h) zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

   

  Źródło uprawnienia vip-europa.pl do przetwarzania Twoich danych osobowych

  Vip-europa.pl może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym na podstawie art. 86 § 1 w zw. 70 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 ustawy o rachunkowości.

  Firma przetwarza też Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

  • umożliwienia Ci udziału w promocjach organizowanych przez vip-europa.pl,

  • prowadzenie analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez vip-europa.pl w celu polepszenia jakości tych usług i celności przekazywanych Ci informacji,

   

   

  • chęć przedstawienia Ci informacji o charakterze marketingowym, które mogą Cię zainteresować,

  • umożliwienie wykorzystania danych do prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, których vip-europa.pl może być stroną;

  • przechowanie Twoich danych dla celów archiwalnych;

  • umożliwienie vip-europa.pl rozliczenia się z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

   

  Na podstawie Twojej zgody, vip-europa.pl  przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies;

  • gromadzenia danych ze stron www;

  • organizacji konkursów.

   

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Aby ją wycofać, prześlij mail na adres biuro@vip-europa.pl

  Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych

  Podanie przez Ciebie danych osobowych (w zakresie danych oznaczonych gwiazdką w formularzu zgłoszeniowym) jest wymogiem ustanowionym przez vip-europa.pl jako warunek zakupu biletu i realizacji usługi przewozu. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT dla firmy, vip-europa.pl dodatkowo wymaga od nazwy danych firmy oraz nr NIP.

  W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

  Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

  Zapewniamy, że możesz korzystać z wszystkich swoich praw wynikających z obowiązującego prawa. Możesz żądać od vip-europa.pl między innymi dostępu, sprostowania lub nawet usunięcia Twoich danych ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez vip-europa.pl  cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający vip-europa.pl sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne vip-europa.pl ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie vip-europa.pl są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

   

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez vip-europa.pl do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

   

  Odbiorcy danych

  Vip-europa.pl Nie przekazuje Twoich danych osobowych innym podmiotom do celów komercyjnych. Vip-europa.pl! może udostępnić Twoje jednak dane osobowe podmiotom, które wspierają vip-europa.pl  w świadczeniu Ci usług, m.in. w zakresie systemu informatycznego niezbędnego do zakupu biletów i świadczenia usługi przewozowej.

  W wyjątkowych przypadkach możemy być zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, np. walczącym z oszustwami i nadużyciami.

  Okres przechowywania danych

  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas realizacji usługi, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy. Ponadto, vip-europa.pl przechowuje Twoje dane dla celów:

  • podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe;

  • marketingowych przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody;

  • prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych przez okres trwania takich postępowań;

  •  rozliczalności przez okres, w którym vip-europa.pl  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

   § 13
  Postanowienia Końcowe

  1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 i nr 273, poz. 2703), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964.nr 16, poz. 93 z poźn. zm.).
  2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 03.03.2008 r.